خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هشتم

پایه:هشتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
939دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1987سوال تستی
939کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1987سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

بسته ۱: مواد خالص و ناخالص و مخلوط های ناهمگن(درس 1 از 22)

بسته ۲: آشنایی با اجزا و انواع حالات فیزیکی محلول ها(درس 2 از 22)

بسته ۳: انحلال پذیری و دسته بندی مواد براساس اسیدی و بازی(درس 3 از 22)

بسته ۴: روش های جداسازی مخلوط ها(درس 4 از 22)