خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هشتم

پایه:هشتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1318دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1987سوال تستی
1318کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1987سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

بسته ۱: تغییر شیمیایی و فیزیکی(درس 5 از 22)

بسته ۲: مثلث آتش و معادلۀ سوختن شمع(درس 6 از 22)

بسته ۳: سوختن کامل و ناقص و ساخت باتری(درس 7 از 22)