خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هشتم

پایه:هشتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
939دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1987سوال تستی
939کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1987سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل سوم: از درون اتم چه خبر

بسته 1: ذرات اتم و مدل اتمی(درس 8 از 22)

بسته ۲: ایزوتوپ و کاربرد عناصر پرتوزا(درس 9 از 22)

بسته ۳: یون(درس 10 از 22)