بسته آموزشی هوش و استعداد تحلیلی

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
503دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
306سوال تستی
503کاربر
306سوال تستی

ویژگی های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه