خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته تجربی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
4008دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
2652سوال تستی
4008کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
2652سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل دوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

بسته ۱: حالت های ماده(درس 6 از 20)

بسته ۲: نیرهای بین مولکولی(درس 7 از 20)

بسته ۳: رابطه فشار و نیرو - فشار در مایعات(درس 8 از 20)

بسته ۴: فشار در گازها(درس 9 از 20)

بسته ۵: شناوری(درس 10 از 20)