روش ساخت آزمون

برای آموزش ساخت تمام مراحل گفته شده در ویدیو را مرحله به مرحله دنبال کنید.

آموزش ترکیب آزمون

برای آموزش ترکیب آزمون تمام مراحل گفته‌شده در ویدیو را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.

آموزش اجرای آزمون چاپی و آپلود پاسخبرگ

برای آموزش اجرای آزمون چاپی و آپلود پاسخبرگ تمام مراحل گفته‌شده در ویدیو را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.

آموزش نحوه تصحیح آزمون تشریحی در بانک سوال و آزمون ساز منتا

برای آموزش نحوه تصحیح آزمون تشریحی در بانک سوال و آزمون ساز منتا تمام مراحل گفته‌شده در ویدیو را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.

آموزش نحوه شرکت در آزمون و دیدن کارنامه (دانش‌آموزان)

برای آموزش نحوه شرکت در آزمون و دیدن کارنامه (دانش‌آموزان) در سایت مٌنتا تمام مراحل گفته‌شده در ویدیو را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.

آموزش استفاده از برنامه مطالعاتی در سایت مٌنتا (دانش‌آموزان)

برای آموزش استفاده از برنامه مطالعاتی در سایت مٌنتا تمام مراحل گفته‌شده در ویدیو را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.

آموزش استفاده از برنامه مطالعاتی در سایت مٌنتا (ویژه مدارس)

برای آموزش استفاده از برنامه مطالعاتی در سایت مٌنتا تمام مراحل گفته‌شده در ویدیو را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.

مدیریت کاربران و قراردادها

برای مدیریت کاربران و قراردادها تمام مراحل گفته‌شده در ویدیو را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.