نویسنده: سامانه آموزش آنلاین مٌنتا
منتا اولین پلتفرم دانش بینیان در حوزه آموزش دانش آموزی در ایران است که با ارائه خدمات آموزشی مدرن و بومی سازی شده با فرهنگ و استانداردهای نظام آموزشی ایران سعی بر هموار کردن مسیر آموزش برای دانش آموزان و مدارس را دارد.
1 2 4 5